1. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte Gwarancją, w takim wypadku Sprzedawca na karcie produktu informuje o gwarancji, czasie objęcia gwarancją oraz wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem Sprzedaży.
2. Informacja o okresie udzielonej gwarancji dostępna jest na karcie produktu w sklepie internetowym.
3. Pełna informacja na temat gwarancji wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego Gwaramcję, jej zasady oraz okres dostarczana jest w raz z produktem.
4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem.
5. Termin rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie gwarancji wynosi 14 dni.

6. Reklamację na podstawie Gwarancji można złożyć zwracjąc się do Gwaranta wskazanego w karcie, jeżeli jest to Sprzedawca to np.:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@naglosnienie-sklep.pl
b) pisemnie na adres: Alarm-Tech SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ S.C. "SERWIS", Boleń ul. Graniczna 4, 32-086 Węgrzce