Ochrona środowiska w sklepie Naglosnienie-Sklep.pl

Podstępowanie z zużytym sprzętem elektronicznym

Firma ALARM-TECH SYSTEM ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2018 r. poz. 992) jest zarejestrowana w prowadzonym przez Marszałka Województwa Małopolskiego rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami pod numerem BDO 000004707.

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych od firmy ALARM-TECH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ANDRZEJ WOŹNIAK, GRZEGORZ ŻURAWSKI SPÓŁKA CYWILNA jest AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., ul. Wincentego Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa.

W ramach zakupionego sprzętu przez osoby fizyczne jesteśmy zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego będącego miejscem dostawy zakupionego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony. Przez sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych należy rozumieć, zgodnie z Ustawą, sprzęt, który może być używany w gospodarstwach domowych, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe.

Warto pamiętać

Utylizacja elektroodpadów

Nigdy nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego symbolem "przekreślonego kosza" (widocznego po lewej stronie) łącznie z innymi odpadami.

Utylizacja substancji niebezpiecznych

Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska, a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Recykling zużytego sprzętu

Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zwróć zużyty sprzęt do ALARM-TECH lub odnieś go do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej urzędu miasta/gminy właściwego dla w twojego miejsca zamieszkania.

Ochrona środowiska naturalnego

Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny środowisku.