Gwarancja w sklepie internetowym Naglosnienie-sklep.pl

Mamy na uwadze jakość sprzedawanych przez nas urządzeń oraz w pełni szanujemy prawa konsumentów, dlategoteż zamieszczamy poniżej informacje dotyczące gwarancji udzielanej na oferowany sprzęt oraz sposoby sposoby korzystania z uprawnień z niej wynikających.

Informacje o gwarancji

  1. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte Gwarancją, w takim wypadku Sprzedawca na karcie produktu informuje o gwarancji, czasie objęcia gwarancją oraz wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu, niezależnie od innych uprawnień Klienta przewidzianych Regulaminem Sprzedaży.
  2. Informacja o okresie udzielonej gwarancji dostępna jest na karcie produktu w sklepie internetowym.
  3. Pełna informacja na temat gwarancji wraz ze wskazaniem podmiotu realizującego Gwaramcję, jej zasady oraz okres dostarczana jest w raz z produktem.
  4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta, przysługujących z tytułu przepisów o rękojmi za wady Towaru, chyba, że takie uprawnienia uchylono w przypadku Klienta nie będącego Konsumentem.
  5. Termin rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego na podstawie gwarancji wynosi 14 dni.
  6. Reklamację na podstawie Gwarancji można złożyć zwracjąc się do Gwaranta wskazanego w karcie, jeżeli jest to Sprzedawca to np.:
    • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@naglosnienie-sklep.pl
    • pisemnie na adres: Alarm-Tech SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ S.C. "SERWIS", Boleń ul. Graniczna 4, 32-086 Węgrzce